Top Ad
Collapse
FORUMREGLEMENT
Collapse

01. Lerentraden.eu is een website gepubliceerd door WH SelfInvest S.A. (WHS), Vitrum-gebouw, 2e verdieping, Rue du Puits Romain 33, 8070 Luxemburg-Bertrange.

02. Door u te registreren voor deze dienst gaat u zonder beperking akkoord met de wettelijke voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van dit forum.

03. WHS behoudt zich het recht voor om de service op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enig nadeel geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

04. WHS wijst erop dat het verboden is de inhoud van de website lerentraden.eu geheel of gedeeltelijk in redactionele of grafische vorm openbaar te maken, te reproduceren of op eender welke wijze te verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van WH SelfInvest of haar informatieleveranciers.

05. WHS biedt een discussieforumdienst en een interne berichtendienst aan via welke de geregistreerde leden kunnen communiceren. Dit discussieforum is uitsluitend gewijd aan onderwerpen die verband houden met de beurs, de financiële markten in het algemeen en de technische analyse in het bijzonder, en sluit alle andere onderwerpen uit.

06. WHS informeert haar bezoekers, leden of andere gebruikers dat de marktprijsgegevens, het nieuws, de informatie en de analyses die door WHS of haar partners worden geproduceerd, louter ter informatie worden verstrekt en niet voor het uitvoeren van transacties. De bezoeker of abonnee van de website verbindt zich ertoe wettelijk bevoegd te zijn en als enige verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar handelingen.

07. Dit forum is vrij toegankelijk, gratis en voor iedereen. Er wordt echter aan herinnerd dat de gepresenteerde informatie en besprekingen in de eerste plaats bedoeld zijn voor een geïnformeerd publiek met betrekking tot financiële mechanismen. Deze besprekingen en informatie zijn geen vervanging voor ervaring, opleiding of specifiek advies op financieel gebied. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van elke lezer zich ervan te vergewissen dat hij over de nodige kennis beschikt om de informatie en de besprekingen te begrijpen. WHS raadt aan uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het nemen van financiële beslissingen en dat elke interpretatie, conclusie of gevolg van elk gebruik van het forum uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de individuele lezer.

08. WHS, haar directeurs en partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen, ongepaste investeringen of in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten de controle van het bedrijf en de partners.

09. De meningen die door de onafhankelijke medewerkers aan deze website worden geuit, zijn hun persoonlijke meningen. Deze opinies zijn niet geverifieerd of onderschreven door WH SelfInvest. WH SelfInvest aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze adviezen of voor acties die worden ondernomen op basis van deze adviezen.

10. Elke inhoud die op het forum geplaatst wordt, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteur en kan in geen geval beschouwd worden als een uiting van de mening of uitdrukking van WHS. Elk gebruik van het forum impliceert beleefdheid en respect jegens de gesprekspartners, de lezers in het algemeen en het doel van de site.

11. Om bij te dragen aan het forum, is het noodzakelijk om een gebruikersaccount te openen. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot één per persoon. Registratie is alleen mogelijk voor natuurlijke personen. Het gaat om het eerlijk en waarheidsgetrouw opgeven van de identiteit volgens de burgerlijke stand, een geldig e-mailadres en het kiezen van een wachtwoord. Deze gegevens zullen door WHS vertrouwelijk worden behandeld. WHS kan ook andere gegevens verzamelen die wettelijk vereist zijn om auteurs van inhoud te identificeren en om te voldoen aan wettelijke termijnen. Deze informatie mag alleen op verzoek aan een gerechtelijke autoriteit worden verstrekt.

12. Elke persoon die zich vrijwillig registreert om te lezen en/of te posten op het Forum zal geregistreerd worden in de WH SelfInvest Prospect Database. Deze personen zullen regelmatig informatie ontvangen over de diensten en evenementen aangeboden door WH SelfInvest. Personen die deze informatie niet wensen te ontvangen, moeten zich uitschrijven.

13. De bijdrager kan het forum betreden onder zijn eigen naam of onder een pseudoniem van zijn keuze. Elke op het forum gepubliceerde bijdrage, statisch of dynamisch (hyperlink), of ze nu uit tekst of uit andere elementen bestaat, is inhoud.

14. De mogelijkheid om de gebruikersnaam en het wachtwoord op de forums te registreren vereenvoudigt de toegang doordat de invoerfase wegvalt; hiervoor is het gebruik van een permanente cookie (opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bijdrager) vereist. Het wordt aanbevolen deze optie niet te gebruiken wanneer u de forums vanaf een buitenlandse computer bezoekt.

15. WHS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder overleg de toegangsrechten van een bijdrager geheel of gedeeltelijk op te schorten of zijn account te verwijderen.

16. De forums zijn gerangschikt per onderwerp. Bijdragers zijn verplicht het onderwerp en het onderwerp van de discussie te respecteren en zich ertoe te verbinden hun eventuele beweringen te onderbouwen en te beargumenteren.

17. Elke bijdrager verklaart door het loutere feit van publicatie op de website dat hij de auteur of de rechtmatige eigenaar is van het auteursrecht van zijn bijdrage. Hij blijft de eigenaar van de gepubliceerde inhoud met de daaraan verbonden rechten en plichten. Niettemin geeft iedere persoon WHS onherroepelijk toestemming om de door hem/haar op het forum gepubliceerde inhoud te reproduceren en te publiceren, voor de wettelijke duur van de betreffende auteursrechten, en vrijwaart WHS in dit opzicht tegen elke mogelijke storing in het gebruik en elk schadelijk gevolg dat hier direct of indirect uit zou kunnen voortvloeien.

18. Alle bijdragers worden ervan in kennis gesteld dat alle op de website gepubliceerde inhoud, ongeacht of deze al dan niet voor raadpleging toegankelijk blijft, zal worden gearchiveerd gedurende de wettelijk voorgeschreven periode van gegevensbewaring. Het is waarschijnlijk dat naar deze inhoud ook zal worden verwezen in een zoekmachine en dus zal worden geraadpleegd door een publiek buiten dit forum.

19. De inhoud van het forum wordt niet vooraf gemodereerd, de commentaren van de bijdrager worden onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid gepubliceerd. Als zodanig moet zij voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij het publiceren van afbeeldingen binnen de forums moeten alle bijbehorende copyright-regels in acht worden genomen.

20. Gebruikers kunnen contact opnemen met het beheer van het forum via het speciale contactformulier. Het contactformulier bevindt zich in de voettekst van het forum. Dit contactformulier kan ook worden gebruikt om de forumbeheerders te waarschuwen voor wettelijk ontoelaatbare inhoud. Deze waarschuwing is een interne functie van het forum en komt niet in de plaats van de wettelijke vormen van inbeslagneming in geval van illegale inhoud. Elke waarschuwing moet worden gerechtvaardigd.

21. Vrijheid van meningsuiting en democratie mogen niet als voorwendsel worden gebruikt voor anarchistisch gedrag. De deelnemers verbinden zich ertoe een beleefde uitwisseling te handhaven om het goede verloop van de debatten te waarborgen en zich te onthouden van het verzenden van bestanden die virussen bevatten of van software of bestanden die de werking van de computer van een derde kunnen schaden; het forum te gebruiken voor commerciële doeleinden; een bericht of privé-post geheel of gedeeltelijk te publiceren zonder toestemming van de afzender; het plaatsen van inhoud die overbodig, promotioneel of publicitair is, in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, lasterlijk, smadelijk of beledigend is, geweld verheerlijkt, racistisch, revisionistisch is, oorlogsmisdaden vergoelijkt, onbeleefd, beledigend of grof is, die een inbreuk zouden kunnen vormen op de intellectuele eigendom, op het recht op een eigen imago of op de eerbiediging van het privé-leven van anderen, of die in strijd zouden zijn met andere toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, en, meer in het algemeen, elk bericht dat strijdig is met het belang en de geest van het forum.

22. De deelnemer stemt ermee in om WH SelfInvest te vrijwaren tegen schade, vorderingen of eisen van derden die voortvloeien uit het plaatsen, weergeven, uploaden, verspreiden of overbrengen van Inhoud door de deelnemer op de dienst, het gebruik van de dienst, de schending van deze wettelijke voorwaarden of de rechten van anderen of de openbare orde. Deze garantie dekt zowel de schadevergoeding die kan worden uitgekeerd als de gerechts- en proceskosten.
Working...
X